Skal vi ringe dig op?

  Salgs-, leverings- og handelsbetingelser

  SALGS-, LEVERINGS- OG GARANTIBETINGELSER

  Leverancer af maskiner over kr. 10.000,- ekskl. moms leveres franco til bestemmelsesstedet i Danmark (excl. Færøerne
  og Grønland). Alle forsendelser sker for kundens risiko.
  Reklamation over fragtskader skal foretages af modtageren direkte til
  fragtføreren.

  Ved ordre under kr. 1.000,00 ekskl. moms pålægges et ekspeditionsgebyr på 300,00.

  Inter-Gastro AS (IG) og Inter-Gastro ServiceApS (IGS) er ikke ansvarlig for eventuelle overskridelser af leveringstider, som følge af force majeure, strejke, lockout, krig, ind- og udførselsforbud, brand, forsinket levering af rettidigt bestilt materiale eller andre omstændigheder, hvorpå vi ikke har fuld indflydelse.

  Betalingsvilkår

  Med mindre andet er aftalt, betales der kontant ved levering.

  Ejendoms retten til solgt udstyr med alt tilbehør, forbliver hos Inter-Gastro A/S, indtil købssummen med renter og omkostninger er skadeløst betalt til Inter-Gastro A/S.

  Ved betaling efter forfaldsdato beregnes der renter på 1,8% pr. mdr. renterne tilskrives månedtligt

  Returnering af varer og reservedele

  Varer modtages kun retur efter forudgående aftale. Hvis returnering accepteres
  beregnes et gebyr på 15% af salgsprisen ekskl. moms, dog min. kr. 300,- ekskl. moms
  samt evt. fragt.

  Eventuel reklamation vedrørende levering skal meddelelse senest 8 dage efter modtagelse af varer. Varer tages kun retur efter forudgående aftale. Varerne skal leveres retur i original emballage og være nye, ubrugte og ubeskadigede. Kopi af følgeseddel eller faktura skal være vedlagt.

  Garanti – egne agenturvarer

  IG yder garanti på egne agenturvarer. Garantien omfatter fabrikations- og
  materialefejl og dækker såvel reservedele som arbejdsløn. Garantiperioden er 1 år fra
  levering. Reparation eller ombytning udføres kun indenfor normal arbejdstid.

  Eventuelle reservedele eller tilbehør der ønskes ombyttet under garanti, skal
  returneres franco til IG, førend der kan tages stilling til ombytning. Beslutning om, hvorvidt der skal ske reparation eller ombytning er IG’s.

  Elektroniske reservedele såsom printboard, tages kun retur i ubrudt emballage.
  Der ydes 90 dages garanti på arbejde og reservedele.

  I tilfælde af reparation på et af de af IG anviste serviceværksteder, må
  maskinens bruger påtage sig enhver form for risiko under transporten.
  Omkostningerne til transporten påhviler også brugeren.

  Garantibetingelser

  Reklamation skal ske skriftligt til IG på adressen, Midtager 18, 2605
  Brøndby.

  Garantien gælder i alle tilfælde, hvor det købte anvendes efter hensigten,
  vedligeholdes og rengøres efter foreskrifterne, betjenes korrekt, er korrekt opstillet og
  tilsluttet samt opstillet i Danmark (excl. Færøerne og Grønland).

  Garantien bortfalder derimod ved:

  • manglende vedligeholdelse, rengøring og afkalkning
  • fejlagtig betjening
  • overbelastning eller andet misbrug
  • ukorrekt opstilling og tilslutning
  • ved udefrakommende påvirkninger som brand, lynnedslag, spændings-variationer, strømafbrydelse, manglende vandtryk, tilkalkning, vandskade,
   tilstoppet afløb, o.a.
  • – endvidere bortfalder garantien, såfremt der udføres arbejde, herunder service
   på det installerede af andre end de, der anvises af IG, herunder af
   brugerens egne folk.

  Garantien dækker ikke udskiftning af sikringer, lamper, tætningslister, luft- og
  vandfiltre samt arbejder med afkalkning og rensning af kondensatorer .

  Garantien omfatter heller ikke tilkaldelse af assistance for installation og tilslutning af
  strøm og vandforsyning.

  Garantien dækker ikke tilfælde af forkert anvendelse af maskinen.

  Viser det sig at være nødvendigt, at maskinen kommer på vort værksted, må den
  omhyggeligt emballeres og tilsendes franko. Mindre modeller der vejer under 30 kg.
  skal altid fremsendes til vort værksted.

  De er naturligvis også velkommen til at rekvirere service, når garantien ikke dækker .
  Vi vil da fakturere Dem for servicebesøget efter regning.

  Under ingen omstændigheder kan en reparation medføre en forlængelse af
  garantiperioden.

  Såfremt der er tvivl om, hvad garantien dækker, eller om opstillinger er korrekt
  udført, er De velkommen til at kontakte IG’s serviceafdeling IGS.

  Garanti – andre varer

  På andre varer yder IG samme garanti som vor underleverandør.

  Før De rekvirerer service

  Hvis en af Deres maskiner ikke virker, vil det være en stor fordel for Dem selv at
  checke, om der skulle være sprunget en sikring, om der lukket for vandet eller
  lignende.

  Når De rekvirerer service

  Når De rekvirerer service, kan vi give Dem en hurtigere betjening, hvis De har
  oplysninger klar om maskinens type, gerne fabrikationsnummer samt, hvorledes fejlen
  ytrer sig.

  Service ydes så vidt muligt inden 24 timer efter modtagelse af opkald. Alvorlige
  servicetilfælde gør vi vort yderste for at klare hurtigere. Vor servicetelefon besvares
  også uden for normal arbejdstid. Service ydes udenfor normal arbejdstid mod gebyr.

  Klausul vedrørende tilbagelevering af elskrot.

  For så vidt angår elektrisk og elektronisk udstyr som bliver solgt ved denne aftale, er det aftalt, at køber af det elektriske og elektroniske udstyr for egen regning foranstalter affaldet af det elektriske og elektroniske udstyr tilbageleveret til sælgerens adresse. Sælgeren varetager herefter for egen regning håndteringen af affaldet i henhold til §9j, i miljøbeskyttelsesloven.

  Ansvarsfraskrivelse

  IG og IGS fraskriver sig ansvar for driftstab, tids tab, mistet avance,
  personskade, skade på ejendom og andre følgevirkninger efter driftsstop.

  For skader på personer eller forbrugerting gælder produktansvarslovenes almindelige regler
  Sælger er aldrig ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, avancetab, eller tab ved købers misligholdelse af sine forpligtelser over for tredjemand medmindre sælger har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.